Obchodní podmínky

Obecné podmínky registrace na portálech provozovaných společnosti Perta plus s.r.o.

(dále také jen jako "Obecné podmínky")

 

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto podmínky upravují vzájemné vztahy mezi provozovatelem portálu společnosti

 

Perta plus s.r.o.

IČO:

07726406

Sídlo:

Heydukova 897/13, Libeň, 180 00 Praha 8

 

(dále jen "Provozovatel portálu") a jednotlivými uživateli, kteří jsou registrováni nebo poskytli emailovou adresu, (dále jen "Uživatel"), a to při užívání portálů:

www.MilujiVareni.cz

www.VseNaVareni.cz

www.Kaloricky-tabulky.cz

www.NutriKing.cz

www.milujigrilovani.cz

www.miluji-pivo.cz

www.milujizavarovani.cz

www.milujivanoce.cz

www.milujivelikonoce.cz

www.milujicokoladu.cz

www.milujizmrzlinu.cz

www.milujichrest.cz

(dále jen "Portály").

1.2. Portály fungují jako ucelený systém, který přináší Uživateli řadu výhod.

 

2. Registrace

2.1. Registrace Uživatele na Portálech je zcela bezplatná.

2.2. Řádná registrace opravňuje Uživatele k přístupu na všechny Portály uvedené v článku 1.1. těchto podmínek. Registrace (login a přístupové heslo) je platná pro všechny Portály a Uživateli je tak umožněno libovolně přecházet mezi Portály s jedinými přístupovými údaji.

2.3. Před dokončením registrace na jakémkoli Portálu Uživatel výslovně stvrzuje, že se s těmito podmínkami seznámil a souhlasí s nimi.

2.4. Registrace je umožněna:

a) standartním způsobem - vyplněním registračního formuláře na Portálech

b) expresním způsobem - zadáním e-mailové adresy na Portálech

V případě expresní registrace bude Uživatel následně vyzván k doplnění údajů, tak aby odpovídaly standartní registraci. Nedoplnění těchto údajů nemá vliv na existenci a platnost registrace.

 

3. Příspěvky Uživatelů

3.1. Každý Uživatel může na Portály vkládat příspěvky představující libovolný obsah týkající se tématu, kterému se daný Portál věnuje, tj. zejména vaření (recepty, komentáře, fotografie, videa, atd.). Zároveň Uživatel souhlasí s tím, že pod jeho příspěvky mohou být zveřejněny příspěvky (informace, komentáře, fotografie, atd.) dalších Uživatelů Portálů.Vkládat je možné pouze takové recepty, které je možné následně pozřít. Vložením příspěvku na Portál souhlasí Uživatel s těmito podmínkami, přičemž tyto jsou platné pro vzájemný vztah mezi Provozovatelem portálu a Uživatelem i v případě, že dojde ke zrušení účtu Uživatele. Uživatel nemůže svůj příspěvek jakýmkoliv způsobem měnit.

3.2.   Uživatel nese plnou odpovědnost za obsah všech svých příspěvků.  Uživatel se zejména zaručuje tím, že vkládaný obsah žádným způsobem nepoškozuje autorská práva třetích osob a jde o dílo nebo obsah, k němuž disponuje patřičnými právy.

3.3. Provozovatel portálu neodpovídá za obsah příspěvku Uživatele. Provozovatel portálu nenese žádnou odpovědnost za správnost a výslednou podobu zveřejněných receptů. Realizace a použití zveřejněných receptů provádí osoby na svou vlastní odpovědnost.

3.4. Provozovatel portálu je oprávněn rozšiřovat informace uvedené u receptu nebo v jiných příspěvcích Uživatele. Doplněné údaje budou zveřejněny po potvrzení Uživatelem, který tento krok provede v následném přihlášení do administračního rozhraní.

3.5. Vložením receptu dává Uživatel bezplatně Provozovateli portálunevýlučné, časově neomezené, celosvětové právo k jeho užití zveřejněním, otisknutím a distribuci obsahu, zejména jako součásti webových stránek, kuchařských knih, časopisů a jiných tištěných médií, jakož i právo obsah veřejně zpřístupnit (včetně použití pro přenosná zařízení, jako jsou mobilní telefony, iPody apod.), a to v původní i jiným změněné nebo zpracované podobě. Uživatel poskytuje Provozovateli portálu právo k jakýmkoliv změnám nebo zásahům do receptu. Provozovatel portálu je oprávněn spojit recept s jiným dílem či prvky, jakož i zařadit recept do díla souborného.Provozovatel portálu toto právo v uvedeném rozsahu přijímá. Provozovatel portálu není povinen poskytnuté právo využít. Provozovatel portálu je oprávněn oprávnění dle tohoto odstavce zcela nebo z části poskytnout třetí osobě. Uživatel prohlašuje, že je oprávněn postoupit veškerá oprávnění tvořící součást licence a uděluje Provozovateli portálu  souhlas k postoupení licence na třetí osobu.

3.6. Vložením fotografie uděluje Uživatel souhlas s použitím vodoznaku u vložených fotografií.

3.7. Uživatel vložením příspěvku souhlasí s uveřejněním jeho jména, příjmení a uživatelského jména pod samotným příspěvkem. Pokud příspěvek (recept) bude označen Uživatelem jako veřejný, dává tím Uživatel možnost ostatním Uživatelům sledovat recept v rámci jeho profilu.

3.8. Provozovatel portáluje oprávněn bez předchozího upozornění smazatjakýkoli příspěvek, zejména pokud svým charakterem poškozuje právní předpisy a je nevhodný. Za zveřejněné názory (komentáře) Uživatelů nenese Provozovatel portálu jakoukoliv odpovědnost.

3.9. Provozovatel portálu je oprávněn neomezeným způsobem editovat, odstraňovat nebo aktualizovat příspěvky Uživatele a jejich obsah, které byly vloženy uživatelem na Portály.

3.10. Za vložený recept, který je originální (originál - jedná se o originální text, který se nenachází na Portálech, ani jinde na internetu nebo nebyl jiným způsobem zveřejněn - knihy, časopisy a další média) a schválený, může Uživatel dostat odměnu ve formě zlaťáku. Tyto odměny nejsou nárokovatelné ani právně vymahatelné. Provozovatel portálu může kdykoliv změnit hodnotu zlaťáku, popřípadě, přestat s jejich udělováním.

Vložený recept - 10 zlaťáků

Vložení fotografie - 5 zlaťáků (Zlaťáky budou přičteny pouze v případě, že jde o recept, který nemá žádnou fotografii. Zlaťáky jsou přičteny pouze za první vloženou fotografii, ostatní jsou již bez odměny.)

Vložení vlastního videa - 10 zlaťáků (Zlaťáky budou přičteny pouze v případě, že jde o recept, který nemá žádné video. Zlaťáky jsou přičteny pouze za první vložené video, ostatní jsou již bez odměny.)

Tuto odměnu nelze právně nárokovat a je na posouzení administrátorů Portálů, zda recepty, fotografie a videa schválí. Po schválení se zobrazí zlaťáky ve vašem účtu.

Hodnota jednoho zlaťáku je 1,- Kč.

Tato odměna lze převést k získání slevy v e-shopu www.vsenavareni.cz

 

4. Omezení odpovědnosti

4.1.Provozovatel portálu nenese jakoukoli odpovědnost za obsah příspěvků vložených Uživatelem na Portály, zejména za vložené recepty,doporučované ingredience a další informace zaměřující se na samotný proces přípravy nebo užitné hodnoty daného pokrmu, fotografie, videa, apod.

4.2. Provozovatel portálu nenese jakoukoli odpovědnost za správnost údajů na Portálech a nenese ani žádné záruky a odpovědnost za škody nebo újmu vzniklou na základě použití služby Portálů.

4.3. Příspěvky (materiály a obsahy), které Uživatelé přímo umístí, pošlou, zveřejní nebo přenesou na Portályv jakékoli podobě, se považují za "takové jaké jsou", nebo "jak jsou dostupné ", takže Provozovatel portálu není odpovědný za možné následky, včetně jakékoliv škody, která může být způsobena ostatním Uživatelům nebo třetím osobám, a která může vzniknout z různých interpretací obsahů, které se nacházejí na stránkách Portálů.

4.4.Provozovatelportálu vylučuje svou odpovědnost:

· za jakoukoli škodu, vzniklou uživatelům nebo třetím osobám v důsledku zveřejnění zakázanýchobsahů a ostatních obsahů v rozporu s Podmínkami ze strany uživatelů, třetích osob,sponzorů, inzerentů atd.,

· za jakoukoli škodu, kterou uživatelé nebo třetí osoby způsobí nebo utrpí v souvislosti sužíváním Portálů, hlavně v případě zneužití, zničení nebo poškození obsahu nebo funkcionálnosti, zneužití uživatelského účtu apod.,

· za škodu způsobenou ostatními uživateli nebo třetími osobami v důsledku porušení jejichautorského práva nebo jiných práv duševního vlastnictví, kvůli zveřejnění nebo načteníobsahu ze strany jiných uživatelů na Portály,

· za škodu, vzniklou uživatelům a/nebo třetím osobám kvůli dočasné nedostupnosti Portálů nebo jednotlivých obsahů nebo funkčnosti,

· za jakoukoli škodu, způsobenou uživatelům nebo třetím osobám změnami nebo rušenímjednotlivých obsahů, funkčnosti, služeb, designů, koncepce Portálů,

· za jakoukoli škodu, způsobenou uživatelům nebo třetím osobám v souvislosti s použitíminternetových stránek třetích osob, ke kterým je umožněn přístup pomocí linků umístěných naPortály.

 

5. Ostatní podmínky

5.1.   Provozovatel portálu může bez předchozího upozornění mazat nebo rušit jakékoliv uživatelské účty nebo příspěvky Uživatele (zejména komentáře, recepty, fotografie, videa, atd.).

5.2.   Bez předchozího souhlasu Provozovatele portálu není možné žádným způsobem přejímat obsah zveřejněný na Portálech, a to ani textovou ani obrázkovou část Portálu.

5.3. Uživatel bere na vědomí, že veškeré funkce a výpočty na Portálech jsou pouze orientační a nelze je tak jakkoliv nárokovat nebo namítat jejich nesprávnost.

5.4. Jakékoli odměny za vložené příspěvky nejsou právně nárokovatelné. Je na posouzení administrátorů Portálů, zda za daný obsah udělí odměnu.

5.5. Používání materiálů a obsahu Portálů je povoleno jen k osobním účelům.

5.6. Při využívání Portálů není Uživateli povoleno

· zveřejňování, posílání, načítání a/nebo výměna obsahu, kterým se porušují platné předpisy,včetněnepravdivých, urážlivých, výhružných, vulgárních, rasistických a jiných obsahů, které podněcujínenávist na jakémkoliv základě, jakož i obsahy, kterými se porušují cizí autorská právaduševníhovlastnictví, neoprávněně odhalují údaje, které jsou obchodním nebo jinýmtajemstvím, osobní údaje třetí osoby, nebo kterými se porušují práva na osobnost třetí osoby;

· zveřejňování, posílání, načítání a/nebo výměna obsahu, kterým se porušují práva dětí, právo nasoukromí ostatních uživatelů a třetích osob;

· výslovné nebo skryté propagování jakýchkoli výrobků nebo služeb

· používání obsahu a funkcionálnosti Portálů způsobem, který může způsobit škodu Provozovateli portálu, ostatním uživatelům nebo kterékoli třetí osobě;

· falešné představování za účelem vyhrožování, manipulace, podvodu nebo klamání Provozovatele portálu, ostatních uživatelů nebo třetích osob;

· zveřejňování, posílání, načítání a/nebo výměnu nechtěných obsahů uživatelům nebo třetímosobám bez jejich předchozího souhlasu nebo požadavku, včetně vícenásobného zasílání materiálůstejného nebo podobného obsahu (spamming), řetězových dopisů, atd.;

· jakékoliv rušení nebo znemožňování používání Portálů ostatním uživatelům;

· vědomé zveřejňování, posílání, načítání a/nebo výměnu obsahu, které obsahují počítačové viry,červy, kódy, databáze a programy, které mohou způsobit poruchy, omezení práce nebo zničeníjakéhokoli počítačového programu nebo jakéhokoliv počítačového a jiného vybavení;

· neoprávněné shromažďování, uchovávání, přenášení a užívání jakýchkoli osobních dat uživatelůPortálů;

· používání jakéhokoli obsahu nebo jeho části k jiným než osobním účelům, bez předchozíhopísemného souhlasu Provozovatele portálu.

 

6. Dostupnost služeb

6.1. Vzhledem k tomu, že přístup k Portálům je zajišťován prostřednictvím telekomunikační sítě, nenese Provozovatel portálu jakoukoliv odpovědnost v případě nedostupnosti Portálů.

6.2. Provozovatel portálu přes veškeré úsilí nezaručuje, že Portály a všechny jeho obsahy budou vždy dostupnéa k dispozici, a že nebudou obsahovat chyby a počítačové programy, které by mohly způsobit škodu ostatním Uživatelům nebo třetím osobám (např. viry, červy apod.).

 

7. Kontrola obsahu příspěvků

7.1. RegistracíUživatel souhlasí, aby Provozovatel portálu nebo jím pověřené osobydohlíželi na to, zda je obsah příspěvků Uživatele, které pošle, zveřejní, načítá nebo pozměňuje, v souladu s těmito podmínkami a platnými právními předpisy.

7.2. Provozovatel portálu před zveřejněním není povinen kontrolovat ani upravovat obsah příspěvků, které jsou Uživateli vkládány na Portály a neručí za to, že obsah příspěvků, které se objeví na Portálech, bude pravdivýnebo povolený ve smyslu těchto podmínek, ani neručí za zdroj takových příspěvků.

7.3. Jestliže Provozovatel portálu nebo jím pověřené osoby zjistí, že obsah, který Uživatel umístí na Portál, je vrozporu s podmínkami nebo právními předpisy, má Provozovatel právo zamítnout zveřejnění,změnit nebo odstranit takový obsah bez předchozího souhlasu uživatele. Provozovatel neodpovídáza žádnou škodu, přímou nebo nepřímou, která by takovým postupem vznikla kterémukoli Uživatelinebo třetí osobě.

7.4.Výhradní odpovědnost za materiály a obsah umístěný na Portály Uživateli a zveřejněnýprostřednictvím Portálu nese Uživatel, který jej tam umístil. Provozovatel portálu nenese odpovědnost za jakýkoliv postup nebo nedopatření přizveřejňování, načítání nebo výměně takového obsahu, ani za možné následky a odpovědnost zaškodu, způsobenou ostatním Uživatelům nebo třetím osobám v důsledku zveřejnění takovéhoobsahu.

7.5.V případě nedodržování pravidel o obsahu daných těmito Podmínkami, bude každý uživatel i třetíosoby nést své zákonné následky a bude odpovídat za jakoukoliv škodu, kterou nepovolenýmjednáním nebo zveřejněním nebo načítáním zakázaných obsahů vznikne Provozovateli portálu, ostatnímuživatelům nebo třetím osobám.


8. Práva duševního vlastnictví

8.1.Na Portálech se můžou objevit materiály, jejichž obsah je chráněn autorským právem (např. texty,fotografie, obrázky) a jinými právy duševního vlastnictví (logotypy, ochranné znaky apod.)Každý uživatel Portálů má vlastní odpovědnost za respektování cizích autorských práv a jiných práv duševního vlastnictví, která se vztahují na příspěvky a jejich obsahy, dostupné na Portálech. Veškeré obsahy amateriály chráněné duševním vlastnictvím můžou Uživatelé užívat pouze k osobním,nekomerčním účelům.

8.2.Není povoleno:

· používání obsahů, které se nacházejí na Portálu ke komerčním účelům, což zahrnuje přebírání,reprodukování, pronajímání, distribuci, zveřejňování a ukazování bez předchozího písemnéhoschválení Provozovatele portálu

· změny, překlady, adaptace nebo jakákoli jiná přepracování takových obsahů za komerčnímiúčely bez předchozího písemného schválení Provozovatele portálu.

8.3.Provozovatel portálu se zavazuje bez odkladů prověřit každé oznámení, týkající se porušení tohoto článku, zejména, bude-li požadováno odstranění určitého obsahu z Portálů.

8.4. Používáním Portálů berou Uživatelé na vědomí, že jsou na něm názvy, texty, obrázky, fotografie,logotypy, grafická zobrazení a jiné obsahy, které jsou chráněny různými právy duševního vlastnictví, jejichž nositelem jsou třetí osoby. Používáním Portálu nezískávají Uživatelé právo užívání(licenci) jakéhokoliv autorského díla nebo služeb, designu, patentu, know-how nebo jiného práva,jejímž nositelem je Provozovatel portálu nebo třetí osoby.

8.5. Provozovatel portálu umožňuje Uživatelům na Portálech umisťování, uveřejňování, načítání (upload) textů,fotografií, obrázků, hudby apod. a Uživatelé, kteří budou na Portálech umisťovat, uveřejňovat, načítattexty, obrázky, fotografie, hudbu a další obsahy a materiály berou na vědomí, že tyto materiály budou dostupné Provozovateli, ostatním uživatelům nebo třetím osobám.

8.6.V okamžiku podání, načtení nebo výměny příspěvků převádí Uživatel na Provozovatele portálu bezplatné, nevýhradní, lokálně, obsahově a časově neomezené právo užítí (dále jen Licenci) toho  příspěvku (obsahu a materiálu). Na tomto základě je Provozovatel portálu oprávněn vykonávat majetková práva,týkající se těchto příspěvků (obsahů a materiálů), zejména zveřejňování materiálů a obsahů na Portálech a najiném místě podle volby Provozovatele portálu, včetně užívání a distribuce materiálů k reklamním účelůmbez ohledu na medium, vůči ostatním uživatelům, partnerům a třetím osobám, reprodukování, přepracování, přizpůsobení, ukázky celkové nebo částečné, bez potřeby jakýchkoli dalších schvalování uživatele.

8.7. Osobnostní autorská práva Uživatelů zůstávají zachována, zejména pak právo na zveřejnění jménaa příjmení jako autora umístěného a zveřejněného materiálu a obsahu.

8.8. Každý Uživatel, který umisťuje jakékoli příspěvky (obsahy a materiály) na Portálech, se zavazuje, že:

· že je autorem těch obsahů, neboli nositelem autorského práva a/nebo jiných práv duševního vlastnictví na ty materiály, a že má oprávnění převést na Provozovateleodpovídající práva v souladu s těmito Podmínkami,

· že je materiál jeho vlastnictví nebo, že ho získali zákonnou cestou,

· že zveřejnění obsahů, chráněných autorským právem nebo jiným právem duševního vlastnictví v jakékoliv formě nebude žádným způsobem porušovat práva třetích osob, hlavně autorské právo a jiná práva duševního vlastnictví, vážnost, čest a důstojnost, právo nasoukromí a jiná osobní práva třetích osob,

· že používání těchto obsahů a postupů nezpůsobí Provozovateli portálu, ostatním Uživatelům nebotřetím osobám žádnou škodu nebo jinou újmu,

· že jeho autorské právo, nebo jiná práva duševního vlastnictví, není omezeno ve prospěchjiné třetí osoby,

· že jsou obsahy podle vašeho nejlepšího přesvědčení úplné, pravdivé a přesné.

8.9.Tímto každý Uživatel souhlasí s tím, , že přebírá na sebe všechny eventuální požadavky na úhraduškody, které budou vzneseny na Provozovatele portálu v souvislosti s porušením výše uvedených závazků Uživatelů, a že Provozovateli portálu a ostatním poškozeným Uživatelům a třetím osobám uhradí veškerouškodu, která jim vznikla v důsledku porušení výše uvedených závazků uživatelů.


9.Zasílání zajímavých informací a akcí - obchodních sdělení

9.1.Uživatel provedením registrace (standartní nebo expresní) udělujete souhlas se zasílánímobchodních sdělení (Zajímavé informace a akce) dle těchto podmínek.

9.2. Souhlas k zasílání obchodních sdělení se vztahuje na zasílání obchodních sdělení týkající se všech Portálů a obchodních partnerů Provozovatele portálu. Obchodní sdělení týkající se partnerů provozovatele portálu budou rozesílány přímo Provozovatelem portálu, tj. Provozovatel portálu neposkytne osobní údaje žádné třetí osobě, a budou vždy tématicky spojené se zaměřením Portálů.

9.3. Souhlas se zasíláním obchodních dělení se vztahuje na všechny formy obchodních sdělení, zejména reklamu, informace o možnosti návštěvy internetových stránek, a to nejen v souvislosti se službami poskytovanými Provozovatelem portálu, ale i dalšími subjekty, pokud tyto budoutématicky souviset se zaměřením Portálů.

 

10. Přístup na stránky a ochrana osobních údajů

10.1.Přístup a používání Portálů je bezplatné. To neplatí pro placené sekce kuchařské školy.

10.2.Přístup na Portály může být ze strany Provozovatele úplně či částečně podmíněn poskytnutím
některých osobních údajů Uživatele ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Provozovatel se zavazuje s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy a užívat je
pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu, pro který jsou osobní údaje získávány a vždy tak,
aby zamezil jakékoliv újmě osoby, které se údaje týkají.

10.3. Při registraci sděluje uživatel osobní údaje. Poskytnutí těchto údajů je zcela dobrovolnéProvedením registrace dává Uživatel Provozovateli portálu souhlas se zpracováním těchto osobních údajů v rozsahu uvedeném v těchto podmínkách a v souladu s platnými právními předpisy.

10.4. Uživatel souhlasí se zveřejněním přezdívky a jména v seznamu uživatelů Portálů.

10.5. Osobní údaje Uživatelů budou zpracovány po dobu neurčitou pouze v rozsahu jejich poskytnutí (zejména uživatelské jméno, heslo, e-mail, jméno, příjmení, pohlaví), za účelem řádného provozování a správy portálů, uživatelských účtů a zasílání obchodních sdělení v rozsahu dle těchto podmínek, přičemž budou zpracovány správcem automatizovaně v elektronické formě. Poskytnuté osobní údaje Uživatelů nemohou být zpřístupněny žádné třetí osobě. Zpracováním osobních údajů může Provozovatel portálu pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Poskytnutím osobních údajů dávají Uživatelé současně svobodný a vědomý souhlas k tomu, aby Provozovatel portálu nebo zpracovatel zpracovával jejich osobní údaje za účelem řádného provozování a správy Portálů v rozsahu jejich poskytnutí (zejména uživatelské jméno, heslo, e-mail, jméno, příjmení, pohlaví) a po celou dobu trvání provozování a správy Portálů Provozovatelem portálu.

10.6. Provozovatel portálu informuje Uživatele o jejich právu na přístup k poskytnutým osobním údajům a o právu na opravu osobních údajů. Každý Uživatel, který zjistí nebo se domnívá, že Provozovatel portálu nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Uživatele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat Provozovatele portálu nebo zpracovatele o vysvětlení, a/anebo požadovat, aby Provozovatel portálunebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost Uživatele dle předchozích vět shledána oprávněnou, Provozovael portálu nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav.Požádá-li Uživatel o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Provozovatel portálu povinen tuto informaci předat. Provozovatel portálu má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Uživatel  může změnit své osobní údaje a to po přihlášení do svého uživatelského účtu v nastavení profilu. Uživatel může požádat o vymazání svých osobních údajů a to výhradně písemnou formou, zaslanou na adresu sídla Provozovatele portálu.

10.7. V případě porušení a nedodržení podmínek uvedených v tomto článku podmínek je možné provést zrušení uživatelského účtu bez náhrad.

 

11. Závěrečná ustanovení

11.1.Tyto podmínky jsou platné a účinné dnem jejich zveřejnění na Portálech.

11.2. Tyto podmínky je oprávněn měnit či doplňovat pouze Provozovatel portálu. Provozovatel portálu je oprávněn tyto podmínky měnit kdykoliv. Provozovatel portálu oznámí změnu těchto podmínek upozorněním na Portálech. Souhlas s novým zněním podmínek vyjádří uživatel tím, že bude tyto Portály nadále používat a nedoručí Provozovateli portálu nesouhlas se změnou těchto podmínek do 30 dnů od zveřejnění upozornění na změnu těchto podmínek na Portálech.

 

Aktualizováno dne 1.1.2024